Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Begrotingscirculaire 2022

In april 2021 hebben Gedeputeerde Staten de begrotingscirculaire 2022 vastgesteld en verzonden aan de Gelderse gemeenten. In de circulaire zijn aandachtspunten en actualiteiten opgenomen, die gemeenten mee kunnen nemen bij het op- en vaststellen van de begroting 2022-2025.

/ Begrotingen / 178 kB

Factsheet begrotingen 2021

Gedeputeerde Staten constateren  dat gemeenten steeds meer moeite hebben om een sluitende begroting op te stellen. Dit blijkt ook uit de Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten 2021 in beeld", waarin de totaalontwikkelingen opgenomen zijn uit de begrotingen van de Gelderse gemeenten.

/ Begrotingen / 271 kB

Brief aan Provinciale Staten over financiën gemeenten 2021.

Gedeputeerde Staten hebben aan het algemeen bestuur van de provincie (PS) bericht over hun bevindingen bij de beoordeling van de begrotingen 2021 in het kader van het financieel toezicht op de Gelderse gemeenten.

/ Begrotingen / 206 kB

Brief aan Provinciale Staten over financiën gemeenten 2020

Gedeputeerde Staten hebben aan het algemeen bestuur van de provincie (PS) bericht over hun bevindingen bij de beoordeling van de begrotingen 2020 in het kader van het financieel toezicht op de Gelderse gemeenten.

/ Begrotingen / 256 kB

Factsheet begrotingen Gelderse gemeenten 2020

De financiële ontwikkelingen van de gezamenlijke Gelderse gemeenten zijn weergegeven in een factsheet. Lees hoeveel de gemeenten hebben moeten bezuinigen of met welk percentage de belastingen zijn verhoogd.

/ Begrotingen / 536 kB

Factsheet begrotingen 2019

De financiële ontwikkelingen van de Gelderse gemeenten is weergegeven in de Factsheet begrotingen 2019. De meeste gemeenten slaagden er nog in een positieve begroting en/of meerjarenbegroting vast te stellen. Het Sociaal Domein in z'n algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder geeft reden tot zorg. Dit en meer ontwikkelingen zijn opgenomen in de Factsheet.

/ Begrotingen / 713 kB

Begrotingscirculaire 2020

In aanvulling op het beleidskader financieel toezicht wordt jaarlijks een circulaire uitgebracht met daarin actualiteiten en aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het Sociaal Domein en de Omgevingswet.

/ Begrotingen / 125 kB

Begrotingscirculaire 2019

In de begrotingscirculaire 2019 zijn de uitgangspunten voor het begrotingstoezicht opgenomen.

/ Begrotingen / 1116 kB

Factsheet begrotingen 2018. Het herstel zet door

De gegevens uit de begrotingen 2018 van de Gelderse gemeenten zijn opgenomen in de Databank. In een factsheet zijn de geconstateerde totaalontwikkelingen opgetekend.

/ Begrotingen / 1232 kB

Begrotingscirculaire 2018

Jaarlijks wordt aan de gemeenten een circulaire gezonden met daarin de uitgangspunten voor het begrotingstoezicht.

/ Begrotingen / 110 kB

Factsheet begrotingen 2017

Het financiële herstel van de Gelderse gemeenten zet door. Dat is de conclusie van GS over de gemeentebegrotingen 2017. In de factsheet is dit opgenomen Ondanks het herstel is er ook nog steeds reden tot enige bezorgdheid. Dit en nog veel meer kunt u ook lezen in deze factsheet.

/ Begrotingen / 1128 kB

Begrotingen Gelderse gemeenten 2016

In het kader van het financieel toezicht van Gedeputeerde Staten op gemeenten zijn de 54 begrotingen 2016 van Gelderse gemeenten beoordeeld. De diverse ontwikkelingen die hieruit zijn te herleiden zijn toegelicht in de Factsheet begrotingen 2016. Er is sprake van een lichte vooruitgang, maar de zorg voor de toekomst is nog niet weggenomen.

/ Begrotingen / 1174 kB

Aankondiging kengetallen begroting 2016

G.S. van Gelderland hebben de gemeenten bericht over de wijze waarop de voorgeschreven kengetallen in de begrotingsbrieven 2016 zullen worden opgenomen.

/ Begrotingen / 1465 kB

Uitgangspunten begroting 2016-2019 (college B&W)

GS van Gelderland hebben de colleges van B&W van de Gelderse gemeenten geïnformeerd over uitgangs- en aandachtspunten voor de gemeentelijke begrotingen 2016-2019. De brief vindt u hier.

/ Begrotingen / 892 kB

Uitgangspunten begroting 2016-2019 (Gemeenteraden)

GS van Gelderland hebben de raden van de Gelderse gemeenten geïnformeerd over de uitgangs- en aandachtspunten voor de gemeentelijke begroting 2016-2019. Deze brief vindt u hier.

/ Begrotingen / 1411 kB

Brief aan gemeenten over opnemen van kengetallen in begrotingsbrieven.

Vanaf 2015 neemt de provincie in de brieven over de toezichtsvorm kengetallen op die iets zeggen over de financiële positie van de gemeenten. Eind 2014 zijn de gemeenten hierover geïnformeerd. De betreffende brief vindt u hier.

/ Begrotingen / 2715 kB

Begrotingen Gelderse gemeenten 2014

De achteruitgang in de financiële positie van de Gelderse gemeenten, die wij de afgelopen jaren constateerden, zet door in de meerjarenbegrotingen 2014-2017 en dan vooral in de jaren na 2014. Toch hebben wij, evenals vorig jaar, slechts twee gemeenten onder het preventieve toezicht geplaatst. Een aantal indicatoren zoals de saldi van de meerjarenbegrotingen en de teruglopende reservepositie wijzen er op dat de financiële positie van de gemeenten verder achteruit loopt. Zo is het totaal van de Gelderse begrotingssaldi in 2014 positief, maar duikt die vanaf 2015, met een totaal tekort van tussen de € 20 en 30 miljoen, diep in de rode cijfers. Voor de meeste gemeenten is er dan ook de noodzaak in meerjarig kader verder om te buigen, om zo na 2014 ook weer sluitende begrotingen vast te kunnen stellen.

/ Begrotingen / 182 kB