Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste nieuws

 • -

  Gedeputeerde Staten stellen de begrotingscirculaire 2025 vast

  Gedeputeerde Staten hebben op 7 mei 2024 de begrotingscirculaire 2025 vastgesteld. In de circulaire zijn actuele ontwikkelingen opgenomen op het terrein van de gemeentelijke financiën. Gedeputeerde Staten geven aan hoe zij bij de beoordeling van de meerjarenbegroting 2025-2028 zullen omgaan met deze actualiteiten. De circulaire is daarmee een aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader. De circulaire vindt U hier
 • -

  Brochure begrotingen 2024

  De financiële ontwikkelingen van de Gelderse gemeenten op basis van de vastgestelde meerjarenbegrotingen 2024-2027 zijn weergegeven in de Brochure  "Begrotingen Gelderse gemeenten 2024 in beeld".

  Deze brochure vindt u hier

 • -

  Alle Gelderse gemeenten in 2024 onder repressief (de lichtste vorm van) toezicht

  Alle begrotingen van Gelderse gemeenten voor 2024 zijn structureel sluitend. Dat betekent dat alle gemeenten komend jaar onder repressief toezicht komen. Wel zijn de bedragen onder de streep zo’n 40% lager dan verwacht in 2022 bij de vorige begrotingen. De meerjarenbegrotingen laten voor de jaren 2026 en 2027 grotere structurele tekorten zien. Onze zorgen nemen daarom toe. Voor de statenbrief, klik hier.
 • -

  Positieve jaarrekeningresultaten voor de meeste Gelderse gemeenten in 2022

  De Gelderse gemeenten samen hebben over 2022 een positief jaarrekeningresultaat gerealiseerd van € 320 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn tussentijdse toevoegingen aan de algemene uitkering, vertraging van investeringen en projecten en een beperkte lastenstijging in het sociaal domein. 

  Wat dit betekent voor de financiële positie van de Gelderse gemeenten leest u in de Factsheet Jaarrekeningen 2022.

 • -

  Gedeputeerde Staten stellen Begrotingscirculaire 2024 vast

  Gedeputeerde Staten hebben op 9 mei 2023 de Begrotingscirculaire 2024 vastgesteld. In de circulaire zijn actuele ontwikkelingen opgenomen op het terrein van de financiën van de gemeenten. Gedeputeerde Staten geven aan hoe zij bij de beoordeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 zullen omgaan met deze actualiteiten. De circulaire is daarmee een aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader. De circulaire vindt U hier
 • -

  Begroting Gelderse gemeenten 2023 in beeld

  De diverse ontwikkelingen in de begrotingen 2023 van de Gelderse gemeenten zijn weergegeven in de Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten in beeld. De Factsheet vindt U hier
 • -

  Geen Gelderse gemeenten onder preventief (verscherpt) toezicht in 2023

  In december 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat alle Gelderse gemeenten onder het repressieve toezicht vallen in 2023. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er in gelderland dus geen preventieve gemeenten. GS heeft hierober gerapporteerd richting Provinciake Staten. De betreffende Statenbrief vindt U hier
 • -

  Gelderse gemeenten sluiten 2021 positief af

  Alle jaarrekeningen 2021 van de 51 Gelderse gemeenten sluiten met een positief saldo.

  Gedeputeerde Staten constateren dat deze positieve resultaten onder meer het gevolg zijn van incidentele zaken, zoals uitgestelde projecten, tussentijdse winstnemingen vanuit de
  grondexploitatie en toevoegingen aan het gemeentefonds.

  Wat dit betekent voor de financiële positie van de Gelderse gemeenten leest u in de Factsheet Jaarrekeningen 2021

 • -

  Factsheet begrotingen 2022

  Beperkte belastingstijgingen, verbeterd weerstandsvermogen en bijna alle begrotingen 2022 sluitend. Gaat het echt zo goed met de gemeenten. U leest het in de Factsheet begrotingen 2022. Deze vindt u hier
 • -

  Toezicht in 2022

  Gedeputeerde Staten hebben op 14 december 2021 besloten alle 51 Gelderse gemeenten onder het repressieve toezicht voor 2022 te plaatsen. De lichte, reguliere vorm. De bevindingen hebben GS opgenomen in een brief aan Provinciale Staten. Deze Statenbrief vindt U onder Documenten/Begrotingen.
 • -

  Factsheet jaarrekening 2020

  Op de website, onder Documenten/Jaarrekening vindt U de nieuwe Factsheet met ontwikkelingen uit de jaarrekening 2020. In de factsheet blijkt duidelijk dat 2020, financieel gezien, een positief jaar was voor de gemeenten. Factsheets over eerdere jaren zijn ook op die plek te vinden, met uitzondering van 2019.
 • -

  Financiële situatie gemeenten 2021

  Op de website staat de brief die Gedeputeerde Staten hebben gestuurd aan PS over financiën van de gelderse gemeenten met de bijbehorende Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten 2021".

  Deze documenten vindt u hier

 • -

  Cijfers begrotingen 2021-2024 beschikbaar

  De nieuwe cijfers en kengetallen uit de begrotingen 2021-2024 zijn te raadplegen in de dashboards en de databank. 
 • -

  Jaarrekeningen 2019 zorgen voor daling Eigen Vermogen

  Voor het eerst sinds 2014 is het totaal aan reserves van de Gelderse gemeenten gedaald.
 • -

  Financiële situatie gemeenten 2020

  Tekorten in het Sociaal Domein, forse belastingverhogingen en grote bezuinigingsoperaties. Lees alles over hoe de 51 Gelderse gemeenten al het mogelijke hebben gedaan om hun begroting of meerjarenbegroting sluitend te krijgen. In een brief aan Provinciale Staten, vergezeld met een factsheet hebben Gedeputeerde Staten hun bevindingen opgetekend. U leest het hier.
 • -

  Begrotingscirculaire 2020 en Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

  Op 23 april hebben Gedeputeerde Staten het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 e.v. vastgesteld. Het toezichtkader is samen met de 11 andere provincies opgesteld. Tegelijkertijd is de begrotingscirculaire 2020 vastgesteld. In de circulaire vooral actualiteiten en aandachtspunten voor de op te stellen gemeenten meerjarenbegrotingen 2020-2023. Het GTK vindt u hier.  De begrotingscirculaire hier.
 • -

  Financiele ontwikkelingen 2019

  De financiële ontwikkelingen, op basis van de begrotingen 2019, zijn opgenomen in de factsheet begrotingen 2019. De Gelderse gemeenten zijn er bijna allen nog in geslaagd om een sluitende begroting 2019 en/of meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen. Maar er is ook steeds meer zorg om de lasten van het Sociaal Domein. Dit en meer is te lezen in de factsheet. Deze vindt u hier.