Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste nieuws

 • -

  Geen Gelderse gemeenten onder preventief (verscherpt) toezicht in 2023

  In december 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat alle Gelderse gemeenten onder het repressieve toezicht vallen in 2023. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er in gelderland dus geen preventieve gemeenten. GS heeft hierober gerapporteerd richting Provinciake Staten. De betreffende Statenbrief vindt U hier
 • -

  Gelderse gemeenten sluiten 2021 positief af

  Alle jaarrekeningen 2021 van de 51 Gelderse gemeenten sluiten met een positief saldo.

  Gedeputeerde Staten constateren dat deze positieve resultaten onder meer het gevolg zijn van incidentele zaken, zoals uitgestelde projecten, tussentijdse winstnemingen vanuit de
  grondexploitatie en toevoegingen aan het gemeentefonds.

  Wat dit betekent voor de financiële positie van de Gelderse gemeenten leest u in de Factsheet Jaarrekeningen 2021

 • -

  Factsheet begrotingen 2022

  Beperkte belastingstijgingen, verbeterd weerstandsvermogen en bijna alle begrotingen 2022 sluitend. Gaat het echt zo goed met de gemeenten. U leest het in de Factsheet begrotingen 2022. Deze vindt u hier
 • -

  Toezicht in 2022

  Gedeputeerde Staten hebben op 14 december 2021 besloten alle 51 Gelderse gemeenten onder het repressieve toezicht voor 2022 te plaatsen. De lichte, reguliere vorm. De bevindingen hebben GS opgenomen in een brief aan Provinciale Staten. Deze Statenbrief vindt U onder Documenten/Begrotingen.
 • -

  Factsheet jaarrekening 2020

  Op de website, onder Documenten/Jaarrekening vindt U de nieuwe Factsheet met ontwikkelingen uit de jaarrekening 2020. In de factsheet blijkt duidelijk dat 2020, financieel gezien, een positief jaar was voor de gemeenten. Factsheets over eerdere jaren zijn ook op die plek te vinden, met uitzondering van 2019.
 • -

  Financiële situatie gemeenten 2021

  Op de website staat de brief die Gedeputeerde Staten hebben gestuurd aan PS over financiën van de gelderse gemeenten met de bijbehorende Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten 2021".

  Deze documenten vindt u hier

 • -

  Cijfers begrotingen 2021-2024 beschikbaar

  De nieuwe cijfers en kengetallen uit de begrotingen 2021-2024 zijn te raadplegen in de dashboards en de databank. 
 • -

  Jaarrekeningen 2019 zorgen voor daling Eigen Vermogen

  Voor het eerst sinds 2014 is het totaal aan reserves van de Gelderse gemeenten gedaald.
 • -

  Financiële situatie gemeenten 2020

  Tekorten in het Sociaal Domein, forse belastingverhogingen en grote bezuinigingsoperaties. Lees alles over hoe de 51 Gelderse gemeenten al het mogelijke hebben gedaan om hun begroting of meerjarenbegroting sluitend te krijgen. In een brief aan Provinciale Staten, vergezeld met een factsheet hebben Gedeputeerde Staten hun bevindingen opgetekend. U leest het hier.
 • -

  Presentaties Kennisdag Gemeentefinanciën 16 mei 2019

  Op 16 mei 2019 is voor het 4e achtereenvolgende jaar de Kennisdag Gemeentefinanciën georganiseerd. Financieel specialisten en controllers van Gelderse gemeente en gemeenschappelijke regelingen werden bijgepraat over verschillende actuele zaken op hun vakterrein. De presentaties van de verschillende workshops vindt U hier.
 • -

  Begrotingscirculaire 2020 en Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

  Op 23 april hebben Gedeputeerde Staten het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 e.v. vastgesteld. Het toezichtkader is samen met de 11 andere provincies opgesteld. Tegelijkertijd is de begrotingscirculaire 2020 vastgesteld. In de circulaire vooral actualiteiten en aandachtspunten voor de op te stellen gemeenten meerjarenbegrotingen 2020-2023. Het GTK vindt u hier.  De begrotingscirculaire hier.
 • -

  Financiele ontwikkelingen 2019

  De financiële ontwikkelingen, op basis van de begrotingen 2019, zijn opgenomen in de factsheet begrotingen 2019. De Gelderse gemeenten zijn er bijna allen nog in geslaagd om een sluitende begroting 2019 en/of meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen. Maar er is ook steeds meer zorg om de lasten van het Sociaal Domein. Dit en meer is te lezen in de factsheet. Deze vindt u hier.
 • -

  Tekorten in de jeugdzorg

  Komen Gelderse gemeenten financieel in de knel door tekorten in de jeugdzorg ?

 • -

  Factsheet jaarrekeningen 2017

  In de factsheet jaarrekeningen zijn in diverse grafieken de financiële ontwikkelingen van de Gelderse gemeenten weergegeven.

  http://geldersefinancien.nl/documents/Jaarrekeningen

 • -

  Kennisdag Gemeentefinanciën 2018

  Voor het 3e achtereenvolgende jaar heeft de provincie Gelderland een kennisdag georganiseerd over gemeentefinanciën. Dit keer met als centrale thema "In Control". Zo'n 100 financiële experts en controllers van Gelderse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen werden in interactieve workshops en lezingen bijgepraat over actuele ontwikkelingen over Financiën en Control. Een verslag van de kennisdag en de presentaties van de workshops vindt u hier.

 • -

  Begrotingen 2018. Het herstel zet door

  Gedeputeerde Staten van Gelderland constateren dat het financieel herstel van de gemeenten ook in 2018 doorzet. De bevindingen, op basis van de begrotingen 2018 zijn door GS opgetekend in een Factsheet deze factsheet vindt U hier

 • -

  Financiën geen reden voor verzwaard toezicht in Gelderland

  Er zijn geen Gelderse gemeenten die in 2018 om financiële redenen onder verzwaard (preventief) toezicht zijn geplaatst. Gedeputeerde Staten concluderen dat het beter gaat met de Gelderse gemeenten. Maar er zijn nog altijd zorgpunten.

 • -

  Factsheet Jaarrekeningen 2016

  De financiële ontwikkelingen uit de jaarrekeningen 2016 zijn weergegeven in een factsheet. Deze vindt u hier.

 • -

  Bijeenkomst "Sterk in Financiën" op 18 mei 2017

  Op 18 mei j.l. is een bijeenkomst georganiseerd voor onze financiële contacten bij de Gelderse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Een verslag van de bijeenkomst en de presentaties van de 6 workshops vindt u hier.

 • -

  Onderzoek Rekenkamer Oost 2017

  De Rekenkamer Oost heeft het financieel toezicht onderzocht dat de provincie Gelderland uitoefent op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit onderzoek is voor een deel een follow-up op het onderzoek van 2013. Het rapport vindt u hier.

 • -

  Begrotingscirculaire 2018

  Jaarlijks worden gemeenten geïnformeerd over de uitgangspunten van het financieel toezicht. De circulaire vindt u hier.

 • -

  Factsheet begrotingen 2017

  Het financiële herstel van de Gelderse gemeenten zet door. Dat is onze conclusie  over de gemeentebegrotingen 2017. Ondanks het herstel is er ook nog steeds reden tot enige bezorgdheid. Dit en nog veel meer kunt u ook lezen in deze factsheet.

 • -

  Gelderse gemeenten staan er weer beter voor

  Het bestuur van de provincie houdt financieel toezicht op alle Gelderse gemeenten. In 2017 staan  52 van de 54 Gelderse gemeenten  onder de lichtste vorm van financieel toezicht. Alleen de Liemerse gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar staan onder verscherpt preventief  toezicht, dat moet volgens de wet omdat ze in 2018 samengaan. Voor Glastuinbouwproject Bergerden en de gemeenten Apeldoorn en Beuningen betekent dit een einde aan een lange periode van verscherpt, preventief toezicht.

  Zie hier voor het volledige bericht.

 • -

  "Het tij keert"; factsheet jaarrekeningen 2015 Gelderse gemeenten

  De jaarrekeningen 2015 van de Gelderse gemeenten geven een positef beeld van hun financiële positie. Voor het eerst sinds de crisis is het eigen vermogen van de gezamenlijke gemeenten weer toegenomen. De daling van de schuld zet geleidelijk door. Deze ontwikkelingen zijn te lezen in de factsheet "Het tij keert". Alle cijfers uit de jaarrekening en de balans zijn opgenomen in de databank en daar te bekijken.

 • -

  Update Begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal

 • -

  Ontwikkelingen financiën Gelderse gemeenten 2016.

  In de databank zijn nieuwe gegevens opgenomen uit  de begroting 2016. De Gelderse ontwikkelingen die wij hebben gesignaleerd zijn weergegeven in een Factsheet. Er is sprake van een lichte vooruitgang, maar de zorgen blijven. Voor de factsheet klik hier.

 • -

  Begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal

  In samenwerking met de gemeenten Geldermalsen,Neerijnen en Lingewaal is onderzoek gedaan naar de financiële positie van de nieuwe gemeente na een bestuurlijke fusie. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de begrotingsscan.   zie   https://ftgelderland.databank.nl/documents/Begrotingsscans

 • -

  Apeldoorn, Beuningen en Bergerden onder preventief toezicht in 2016

  Gedeputeerde Staten hebben op 15 december 2015 besloten de gemeenten Apeldoorn en Beuningen en de gemeenschappelijke regeling Glastuinbouwproject "Bergerden" voor 2016 onder het preventieve (verscherpte) toezicht te plaatsen. De overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vallen onder het repressieve toezicht.(minst belastende vorm)

  Het betreffende persbericht staat onder "Documenten / Algemeen".

 • -

  Kengetallen 2016

  Vanaf 2016 zijn een vijftal kengetallen voorgeschreven die door gemeenten moeten worden opgenomen in de begroting. Deze zijn door de gemeenten te betrekken bij het eigen oordeel over de financiële positie. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen de door de gemeente berekende waarden op in de begrotingsbrief 2016. Daarbij worden ook de Gelderse gemiddelden opgenomen. De gemeenten zijn hierover geïnformeerd. De betreffende brief treft u aan onder documenten/begrotingen.

 • -

  Financiële ontwikkelingen uit jaarrekeningen 2014

  Het jaar 2014 was een redelijk goed jaar voor de gemeenten. Blijft dit zo ? De ontwikkelingen in 2014 en de onveranderde zorg voor de toekomst hebben we opgetekend in de factsheet jaarrekeningen 2014. Deze vindt U onder "documenten"

 • -

  Ontwikkelingen financiën Gelderse gemeenten 2015.

  In de databank zijn nieuwe gegevens opgenomen uit  de begroting 2015. De Gelderse ontwikkelingen die wij hebben gesignaleerd zijn weergegeven in een Factsheet. Deze vindt u onder "Documenten".  Bovendien is in de Databank  het aantal items uit de jaarrekening en de balans van gemeenten uitgebreid. De mogelijkheden en presentatievormen zijn verbeterd.  Een goede aanleiding om de databank weer eens te bezoeken.  Tenslotte zijn in de begrotingsbrieven 2015 kengetallen opgenomen en is daaraan  een oordeel toegekend.  Onder "Documenten"  is een hiervan een totaaloverzicht opgenomen.

 • -

  In 2015 in Nederland 16 gemeenten onder preventief toezicht om financiële redenen

  16 Nederlandse gemeenten staan in 2015 onder het preventief toezicht van de provincie i.v.m. financiële redenen. Zie hiervoor de brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer en het bijbehorende overzicht in de bijlage onder "Documenten"

 • -

  Apeldoorn, Beuningen, Groesbeek en Bergerden onder preventief toezicht

  Gedeputeerde Staten hebben besloten  het preventief toezicht op de gemeenten Apeldoorn en Beuningen voor 2015 te continueren. Afgelopen jaren stonden deze gemeenten ook al onder preventief toezicht. Beide gemeenten hebben tal van maatregelen genomen, maar de financiën vragen voorlopig nog extra aandacht.

   

   

 • -

  Financiële kengetallen in begrotingsbrieven

  Vanaf 2015 nemen wij in onze brieven aan gemeenten met informatie over de toezichtsvorm financiële kengetallen op. Deze kengetallen zeggen iets over de financiële positie van de gemeente.

  Aan de kengetallen verbinden wij een oordeel. Zoals opgenomen in ons IBT-uitvoeringsplan kan dit oordeel VOLDOENDE, MATIG of ONVOLDOENDE zijn.

   

 • -

  Uitbreiding website financieel toezicht Gelderland

  De website met financiële kengetallen van de Gelderse gemeenten is uitgebreid met diverse informatie, gerelateerd aan het financieel toezicht. De financiële gegevens staan onder de "Databank". Andere informatie vindt u bijvoorbeeld  onder "Documenten" of onder de veelgestelde vragen ("FAQ").

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van mutaties en updates op deze site laat dan uw e-mailadres achter.